http://2020.cscwd.orgHOME
Call for papers
Keynote Speakers
Program
Registration
Submission
Accommodation
Travel
Venue
Places To Go
Organized by
Dalian University of Technology
China
Co-Sponsored by
IEEE SMC Society
CSCWD International Working Group Dalian Jiaotong University, China
Committees (Country/Region)
General Conference Chair
Zhenyuan Jia(Dalian U of T)
Conference Co-Chairs
Xiaozhen Mi(Dalian Jiaotong U)
Jano de Souza(UFRJ)
Amy Trappey(National Tsinghua U)
Shengchuan Zhao(Dalian U of T)
Ning Gu(Fudan U)
Yong Tang (South China Normal U)
Program Committee Chairs
Weiming Shen (HUST)
Jean-Paul Barthès (UTC)
Junzhou Luo (Southeast U)
Yanjun Shi (Dalian U of T)
Haibin Zhu (Nipissing U)
Organization Committee Chair
Jun Zhao(Dalian U of T)
Tie Qiu (Tianjin U)
Publicity Chairs
Zhelong Wang (Dalian U of T)
Publication Chair
Jinghui Zhang (Southeast U)
Finance Chair / Treasurer
Rong Xie (Dalian U of T)
Local Arrangement Chair
Fuji Wang (Dalian U of T)
International Steering Committee
Co-Chairs
Jean-Paul Barthès (UTC)
Junzhou Luo (Southeast U)
Weiming Shen (HUST)
Secretary
Jianming Yong (USQ)
Jinghui Zhang(Southeast U)
Members
Pedro Antunes (VUW)
Marcos Borges (UFRJ)
Kuo-Ming Chao (Coventry U)
Jano de Souza (UFRJ)
Giancarlo Fortino (U Calabria)
Liang Gao (HUST)
Ning Gu (Fudan U)
Anne James (Coventry U)
Peter Kropf (U Neuchatel)
Weidong Li (Coventry U)
Xiaoping P. Liu (Carleton U)
Hugo Paredes(UTAD)
José A. Pino (U Chile)
Amy Trappey (National Tsinghua U)
Chunsheng Yang (NRC Canada)
Yun Yang (Swinburne U of T)
Qinghua Zheng (Xi'an Jiaotong U)